AMSA
Amalgameerde Mikrofinansiers van Suid-Afrika
 

AMSA OPLEIDING


Hieronder volg 'n skematiese uiteensetting van wat tydens die drie opleidingsdae deur AMSA aan kursusgangers by Hoofkantoor aangebied word. Dit is vir die AMSA OriŽntering, Basiese BesigheidsoriŽntering en Elfin Bedryfstelselkursus.:

1. Opleidingskursusse

Hoe word besprekings vir kursusse by Naboomspruit gedoen?

Alle opleiding moet met u Streekverteenwoordiger gereŽl word.

Die Streekverteenwoordiger sal op sy beurt die opleidingsdatum met die Opleidings Departement (Kobus) uitklaar en u in kennis stel van die betrokke datums.

Indien dit vir u moontlik is om die opleidingsessie by te woon, moet u dit asseblief bevestig met Hoofkantoor  by telefoonnommer 014 743 1100. Kursusgangers se name word in Ďn register aangeteken.

Nuwe kantore mag 'n maksimum van drie persone vir opleiding stuur. ,Gewoonlik word die eienaar plus een personeellid opgelei.

Eienaars word versoek om alle nuwe personeelaanstellings in sleutelposte vir opleiding te stuur ten einde te verserker dat die betrokke persone op hoogte is van die bedryfsriglyne soos bepaal deur die Vergunner.

Personeel van bestaande kantore wat by AMSA inskakel word ook versoek om opleiding te ondergaan (AMSA is oortuig daarvan dat u wel baie sal leer)

Geen opleiding sal plaasvind vir nuwe of bestaande kantore alvorens alle AMSA dokumentasie, (goedgekeurde aansoeke, VVK's ens.) afgehandel is en die Opleidings-Departement skriftelik deur HK Administrasie daarvan in kennis gestel is nie.

Dit word aanvaar dat persone wat vir die kursus inskryf rekenaarvaardig is (windows, sleutelbord, internet), en tyd kan nie gedurende die kursus ingeruim word om basiese rekenaarvaardighede aan kursusgangers te leer nie.

Wat is die verblyfreŽlings?

Verblyf word vir kursusgangers by gastehuise of vakansieoorde in die omgewing gereŽl. Indien u van ander verblyf gebruik wil maak, kan dit so vir u gereŽl word.

Middagete word tussen 13h00 en 14h00 deur AMSA voorsien, en die koste is by die kursus ingesluit.

Kursusgangers moet self vir aandete sorg, behalwe op die tweede aand, wanneer AMSA 'n geselligheid vir die kursusgangers aanbied.

Indien u van bogenoemde verblyfreŽlings gebruik wil maak skakel asseblief vroegtydig  sodat AMSA die nodige besprekings kan doen.

Spesifiseer vir watter aande u wil bespreek, en hoeveel kamers u benodig.

Opleidingsdatums

Opleiding word gewoonlik geskeduleer vir elke eerste, tweede en derde week van die maand. Die kursus begin  om 09h00 daagliks, tensy andersins gere¶Žl word. Opleiding kan ook andersins aangebied word wanneer die behoefte daarvoor bestaan.

2. Algemene Bedryfsfoute

Tydens 'n onlangse ondersoek wat gedoen is, het dit duidelik uitgewys dat AMSA-kantore hul bestaande kliŽnte se betaalstate nie na wense ondersoek en die nodige wysigings op die rekenaar aanbring nie. Aangesien daar langtermyn aftrekkings bygekom het moet die netto salaris afwaarts aangepas word. Dit is ook duidelik dat kantore die berekening van die netto salaris nie volgens die voorgeskrewe norme doen nie. Die berekening is soos volg :-

Basiese salaris + vaste toelaag - aftrekkings = netto salaris

Bogenoemde netto salaris wat bereken word is nie die netto salaris wat op die betaalstaat voorkom nie aangesien oortydbetaling, produksiebonusse, aansporingsbonusse en verlofbonusse buite rekening gelaat moet word.  Aspekte wat in baie gevalle verkeerd hanteer word, sluit in:

* Netto salarisse word kunsmatig verhoog om sodoende meer te kan uitleen. Ongewenste uitleenpersentasies van tot 400% van netto salaris het in die bedryf voorgekom. Dit is onaanvaarbaar.

* Die Boekhouprogram word in verskeie kantore glad nie gebruik nie.

* Transaksies wat nie op die werklike heffingsdatum ontvang word nie, word ten volle bygewerk en as afgehandel beskou. Die uitstaande bedrag word dan as 'n nuwe lening geregistreer sonder dat die kliŽnt enige geld ontvang. So word uitstaande skuld oor en oor gerol.

Die nadeel van bogenoemde aksie is dat die kantoorstatistiek nie 'n ware weerspieŽling van die werklike syfers en risikoís vir die kantoor is nie.

* Onthou om elke keer wanneer 'n bestaande kliŽnt 'n nuwe lening aangaan opnuut die nodige keuring te doen. Sodoende hou u die kliŽnt op sy hoede en is hy deurentyd bewus daarvan dat u op hoogte bly van sy persoonlike situasie en omstandighede.

Aangesien die bedryf met rasse skrede vooruitgaan, is dit uiters noodsaaklik dat AMSA en sy kantore op professionele en tegnologiese vlak byhou, aanpas en verbeter. U word aangemoedig om hierdie uitdaging vir ons jong bedryf te aanvaar.

3. Algemeen

Die Opleidings Departement vind gereeld dat kursusgangers gebrekkige rekenaarvaardighede en kennis van die Windows-stelsel het. Kursusgangers word aangeraai om vooraf hierdie vaardighede te bekom, sodat waardevolle opleidingstyd nie aan hierdie basiese opleiding afgestaan hoef te word nie.

AMSA groete

Kobus Steyn